photo_komatsu
Representative Director

Takeshi Komatsu

photo_motozawa
Director

Kazuyuki Motozawa

photo_komatsu_hiro
Auditor

Hiroyuki Komatsu

photo_mishima
Auditor

Hiroshi Teshima

photo_tannowa
Advisor

Keizo Tannawa