We are developing the following global projects mainly in Vietnam.
Chúng tôi đang phát triển những dự án toàn cầu tập trung vào Việt Nam.

e-Manifest system
Manifest điện tử

global-01

Developing a waste tracking IT system to manage waste treatment in Ho Chi Minh City, Vietnam.
Xây dựng hệ thống theo dõi điện tử để quản lý quá trình xử lý chất thải ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Details>>>
Chi tiết>>>

Landfill Rehabilitation
Tái sinh bãi chôn lấp

global-02

Planning to install an incinerator for testing at the landfill in Hue City, Vietnam.
Lên kế hoạch lắp đặt lò thiêu hủy thử nghiệm ở bãi chôn lấp của thành phố Huế, Việt Nam.

Details>>>
Chi tiết>>>

Anaerobic digestion of organic waste
Lên men methane các chất thải hữu cơ

global-03

Constructing anaerobic digestion facilities in order to utilize organic waste at a market as resource.
Xây dựng thiết bị lên men methane để tận dụng chất thải hữu cơ tại chợ như nguồn tài nguyên.

Details>>>
Chi tiết>>>

Organic wastes source separation and collection
Phân loại và thu gom chất thải hữu cơ tại nguồn

global-04

Research and development of a system which converts organic waste to energy in District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Nghiên cứu phát triển hệ thống chuyển đổi chất thải hữu cơ thành năng lượng điện ở Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Details>>>
Chi tiết>>>