emani-01-en

Using IT to manage hazardous waste treatment in Vietnam

K.K.Satisfactory International is in the process of building “Electronic manifest system” using IT in order to manage hazardous waste treatment in Vietnam.
In Vietnam, due to the law, when you authorize professional organizations to handle hazardous waste, you will have the responsibility to manage by manifest vouchers as in Japan (but in Japan, it is for industrial waste). At present, together with organizations such as Japan Industrial Waste Information Center, etc. we are building electronic manifest system which helps exchange manifest information via Internet. Our plan is to start providing our service in Ho Chi Minh city of Southern Vietnam first and then we will expand to the whole country. Due to the conduct of this project, we will contribute to the development of proper hazardous waste treatment in Vietnam.

Quản lý xử lý chất thải nguy hại ở Việt Nam bằng công nghệ thông tin

Công ty K.K.Satisfactory International đang trong quá trình xây dựng “Hệ thống manifest điện tử” sử dụng công nghệ thông tin để quản lý việc xử lý chất thải nguy hại.
Ở Việt Nam, theo như pháp luật quy định, nếu quý khách ủy quyền cho những tổ chức có chuyên môn xử lý chất thải nguy hại, quý vị có trách nhiệm kiểm soát thông qua các chứng từ manifest giống như ở Nhật Bản (nhưng ở Nhật Bản là đối với chất thải công nghiệp). Hiện tại, công ty chúng tôi đang phối hợp cùng các tổ chức như Japan Industrial Waste Information Center xây dựng hệ thống manifest điện tử nhằm trao đổi thông tin về manifest qua mạng internet. Bước đầu, chúng tôi dự định sẽ bắt đầu cung ứng dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam Việt Nam, sau đó sẽ mở rộng ra toàn quốc. Qua việc triển khai dự án này, chúng tôi muốn đóng góp vào việc thúc đẩy xử lý đúng cách chất thải nguy hại ở Việt Nam.