land-01

Landfill rehabilitation for developing countries by excavating landfilled waste and incinerate.

In developing countries, municipal waste is usually buried at landfill sites without any treatment (in Japan, we will incinerate waste, recover energy and then, landfill remaining incinerator bottom ash). Therefore, in many big cities the increase of waste as a result of population growth and economic development has become the reason of insufficient “landfill space”. Furthermore, directly landfilling waste including plenty of organic waste is also the cause of “stench” and “water quality deterioration” due to leachate nearby landfill sites as well as emissions of “methane gas” which is greenhouse gas into the atmosphere.
Now, at some landfills in urban area of Vietnam, K.K.Satisfactory International is planning to install an incinerator for test and then perform incineration experiment for excavated waste. With this experiment, we will build a business model for landfill rehabilitation, in the future, when we develop our business in Vietnam and other countries, we will contribute to resolving landfill site problem of developing countries.

Tái sinh bãi chôn lấp ở các nước đang phát triển bằng cách đào chất thải đô thị đã chôn lấp và xử lý thiêu hủy

Ở các nước đang phát triển, thông thường chất thải đô thị được chôn lấp ở các bãi chôn lấp mà không qua xử lý (ở Nhật Bản, chúng tôi thiêu hủy chất thải, thu hồi năng lượng rồi mới chôn lấp tro còn lại sau khi đốt). Do đó, tại nhiều đô thị lớn, cùng với việc gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế thì lượng chất thải cũng gia tăng, từ đó dẫn tới việc thiếu “không gian chôn lấp”. Thêm vào đó, việc chôn lấp trực tiếp chất thải đô thị có chứa nhiều chất thải hữu cơ cũng là nguyên nhân của “mùi hôi”, nước rỉ làm “giảm chất lượng nước” ở khu vực gần bãi chôn lấp và giải phóng vào khí quyển “khí methane” là khí gây hiệu ứng nhà kính.
Hiện nay, ở một số bãi chôn lấp trong khu vực đô thị của Việt Nam, công ty K.K.Satisfactory International đang lên kế hoạch đặt lò thiêu thử nghiệm và tiến hành thử nghiệm thiêu hủy chất thải đã đào. Thông qua thử nghiệm này, chúng tôi sẽ xây dựng mô hình kinh doanh dự án nhằm tái sinh bãi chôn lấp và trong tương lai chúng tôi sẽ mở rộng dự án ra cả Việt Nam và các nước khác, từ đó, góp phần giải quyết vấn đề về bãi chôn lấp ở các nước đang phát triển.