methane-01

Reducing waste and emissions of greenhouse gas by generating biogas from ‘Organic waste’ at wholesale markets

K.K.Satisfactory International together with Hitachi Zosen Corporation and Saigon Trading Group (SATRA) are building methane fermentation facilities for 50 tons of organic waste (which is landfilled currently) from “wholesale market” of Ho Chi Minh city, Vietnam per day and then utilize generated biogas as fuel.
By using methane fermentation facilities to treat organic waste, we can prevent methane gas emissions from landfill sites. Furthermore, we will supply fish processing plants in wholesale markets with biogas generated from methane fermentation facilities as fuel to replace fossil fuels (diesel) which they are using now. Moreover, we will use digestive fluid from methane fermentation as liquid fertilizer for agriculture. By conducting this project, we will contribute to reduction of waste and greenhouse gas emissions in Vietnam.

Giảm thiểu lượng chất thải và khí hiệu ứng nhà kính phát ra bằng cách tạo ra khí sinh học từ “Chất thải hữu cơ” tại chợ đầu mối

Công ty K.K.Satisfactory International cùng với công ty Hitachi Zosen Corporation và Tổng công ty Thương Mại Sài Gòn (SATRA) đang xây dựng cơ sở lên men methane cho khoảng 50 tấn chất thải hữu cơ (hiện tại vẫn đang được xử lý chôn lấp) từ “chợ đầu mối” của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mỗi ngày và sử dụng lượng khí sinh học thu được làm nhiên liệu.
Bằng cách sử dụng các cơ sở vật chất lên men methane để xử lý chất thải hữu cơ, chúng ta sẽ tránh được việc khí methane thoát ra từ bãi chôn lấp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung ứng nhiên liệu là khí sinh học tạo ra bởi các cơ sở lên men methane cho các xưởng chế biến cá trong chợ đầu mối nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch (dầu diesel) đang được sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dịch lên men từ methane lên men làm phân bón lỏng cho nông nghiệp. Từ việc triển khai dự án này, chúng tôi sẽ góp phần làm giảm lượng chất thải và khí hiệu ứng nhà kính ở Việt Nam.