sourceseparation-01

Building organic waste separation and collection system. Verification project in District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam

K.K.Satisfactory International along with Hitachi Zosen Corporation, Osaka City Environment Bureau, National Institute for Environmental Studies, EJ Business Partners Co., Ltd., Eight-Japan Engineering Consultants Inc. and Mizuho Information & Research Institute Co., Ltd. are conducting a project which demonstrates the construction of recycle loop including source separation of households in District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam, methane fermentation, its residue used as organic fertilizer.
We conduct this project due to the entrustment of Ministry of the Environment for ‘Verification of CO2 emission reduction technologies’ effect contributing to international development of recycling industry in 2014 project’.

Xây dựng hệ thống phân loại và thu gom chất thải hữu cơ.Dự án thẩm định tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty K.K.Satisfactory International cùng với công ty Hitachi Zosen Corporation, Bộ Môi trường, thành phố Osaka, Viện nghiên cứu Môi trường Quốc gia, công ty TNHH EJ Business Partners, công ty Eight-Japan Engineering Consultants và công ty TNHH Mizuho Information & Research Institute Co., Ltd. đang tiến hành dự án xây dựng chu trình tái chế bao gồm việc phân loại chất thải hữu cơ của các hộ gia đình tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, lên men methane và chất cặn để làm phân bón hữu cơ
Chúng tôi tiến hành dự án này do sự tin tưởng lựa chọn của Bộ Môi trường cho “Dự án thẩm định hiệu quả của công nghệ giảm phát thải khí CO2 góp phần phát triển ra quốc tế ngành công nghiệp tái chế của Nhật Bản”.